زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

عکس عاشقانه 100
عکس عاشقانه 99
عکس عاشقانه 98
عکس عاشقانه 97
عکس عاشقانه 96
عکس عاشقانه 95
عکس عاشقانه 94
عکس عاشقانه 93
عکس عاشقانه 92
عکس عاشقانه 91
عکس عاشقانه 90
عکس عاشقانه 89
عکس عاشقانه 88
عکس عاشقانه 87
عکس عاشقانه 86
عکس عاشقانه 85
عکس عاشقانه 84
عکس عاشقانه 83
عکس عاشقانه 82
عکس عاشقانه 81
عکس عاشقانه 80
عکس عاشقانه 79
عکس عاشقانه 78
عکس عاشقانه 77
عکس عاشقانه 76
عکس عاشقانه 75
عکس عاشقانه 74
عکس عاشقانه 73
عکس عاشقانه 72
عکس عاشقانه 71
عکس عاشقانه ۷0
عکس عاشقانه ۶9
عکس عاشقانه ۶8
عکس عاشقانه ۶7
عکس عاشقانه ۶6
عکس عاشقانه ۶5
عکس عاشقانه ۶4
عکس عاشقانه ۶3
عکس عاشقانه ۶2
عکس عاشقانه ۶1
عکس عاشقانه 60
عکس عاشقانه 59
عکس عاشقانه 58
عکس عاشقانه 57
عکس عاشقانه 56
عکس عاشقانه 55
عکس عاشقانه 54
عکس عاشقانه 53
عکس عاشقانه 52
عکس عاشقانه 51
عکس عاشقانه 50
عکس عاشقانه 49
عکس عاشقانه 48
عکس عاشقانه 47
عکس عاشقانه 46
عکس عاشقانه 45
عکس عاشقانه 44
عکس عاشقانه 43
عکس عاشقانه 42
عکس عاشقانه 41
عکس عاشقانه 40
عکس عاشقانه 39
عکس عاشقانه 38
عکس عاشقانه 37
عکس عاشقانه 36
عکس عاشقانه 35
عکس عاشقانه 34
عکس عاشقانه 33
عکس عاشقانه 32
عکس عاشقانه 31
عکس عاشقانه 30
عکس عاشقانه 29
عکس عاشقانه 28
عکس عاشقانه 27
عکس عاشقانه 26
عکس عاشقانه 25
عکس عاشقانه 24
عکس عاشقانه 23
عکس عاشقانه 22
عکس عاشقانه 21
عکس عاشقانه 20
عکس عاشقانه 19
عکس عاشقانه 18
عکس عاشقانه 17
عکس عاشقانه 16
عکس عاشقانه 15
عکس عاشقانه 14
عکس عاشقانه 13
عکس عاشقانه 12
عکس عاشقانه 11
عکس عاشقانه 10
عکس عاشقانه 9
عکس عاشقانه 8
عکس عاشقانه 7
عکس عاشقانه 6
عکس عاشقانه 5
عکس عاشقانه 4
عکس عاشقانه 3
عکس عاشقانه 2
عکس عاشقانه 1برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:22  توسط صدف روزبه  | 


 زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

عکس عاشقانه 100
عکس عاشقانه 99
عکس عاشقانه 98
عکس عاشقانه 97
عکس عاشقانه 96
عکس عاشقانه 95
عکس عاشقانه 94
عکس عاشقانه 93
عکس عاشقانه 92
عکس عاشقانه 91
عکس عاشقانه 90
عکس عاشقانه 89
عکس عاشقانه 88
عکس عاشقانه 87
عکس عاشقانه 86
عکس عاشقانه 85
عکس عاشقانه 84
عکس عاشقانه 83
عکس عاشقانه 82
عکس عاشقانه 81
عکس عاشقانه 80
عکس عاشقانه 79
عکس عاشقانه 78
عکس عاشقانه 77
عکس عاشقانه 76
عکس عاشقانه 75
عکس عاشقانه 74
عکس عاشقانه 73
عکس عاشقانه 72
عکس عاشقانه 71
عکس عاشقانه ۷0
عکس عاشقانه ۶9
عکس عاشقانه ۶8
عکس عاشقانه ۶7
عکس عاشقانه ۶6
عکس عاشقانه ۶5
عکس عاشقانه ۶4
عکس عاشقانه ۶3
عکس عاشقانه ۶2
عکس عاشقانه ۶1
عکس عاشقانه 60
عکس عاشقانه 59
عکس عاشقانه 58
عکس عاشقانه 57
عکس عاشقانه 56
عکس عاشقانه 55
عکس عاشقانه 54
عکس عاشقانه 53
عکس عاشقانه 52
عکس عاشقانه 51
عکس عاشقانه 50
عکس عاشقانه 49
عکس عاشقانه 48
عکس عاشقانه 47
عکس عاشقانه 46
عکس عاشقانه 45
عکس عاشقانه 44
عکس عاشقانه 43
عکس عاشقانه 42
عکس عاشقانه 41
عکس عاشقانه 40
عکس عاشقانه 39
عکس عاشقانه 38
عکس عاشقانه 37
عکس عاشقانه 36
عکس عاشقانه 35
عکس عاشقانه 34
عکس عاشقانه 33
عکس عاشقانه 32
عکس عاشقانه 31
عکس عاشقانه 30
عکس عاشقانه 29
عکس عاشقانه 28
عکس عاشقانه 27
عکس عاشقانه 26
عکس عاشقانه 25
عکس عاشقانه 24
عکس عاشقانه 23
عکس عاشقانه 22
عکس عاشقانه 21
عکس عاشقانه 20
عکس عاشقانه 19
عکس عاشقانه 18
عکس عاشقانه 17
عکس عاشقانه 16
عکس عاشقانه 15
عکس عاشقانه 14
عکس عاشقانه 13
عکس عاشقانه 12
عکس عاشقانه 11
عکس عاشقانه 10
عکس عاشقانه 9
عکس عاشقانه 8
عکس عاشقانه 7
عکس عاشقانه 6
عکس عاشقانه 5
عکس عاشقانه 4
عکس عاشقانه 3
عکس عاشقانه 2
عکس عاشقانه 1

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:39  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:35  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:34  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:31  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:30  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:30  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:28  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:27  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:26  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:25  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:24  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:21  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:20  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:19  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:17  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:17  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:16  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:15  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:14  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:13  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:12  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:10  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:8  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:7  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:6  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:3  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:2  توسط صدف روزبه  | 

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست / حکیم ارد بزرگ ( پدر فلسفه اردیسم Philosophy of Orodism)

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:2  توسط صدف روزبه  | 

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است / حکیم ارد بزرگ

 زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد . حکیم ارد بزرگ


آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ، و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . حکیم ارد بزرگ

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 21:14  توسط صدف روزبه  | 

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است / حکیم ارد بزرگ

 
نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . حکیم ارد بزرگ


هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است . حکیم ارد بزرگ
برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 21:4  توسط صدف روزبه  | 

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست / ارد بزرگ

 

 کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند . حکیم ارد بزرگ


عشقی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ارزشی ندارد عشق باید توان پرتاب انسان به سوی هدفهای راستین را داشته باشد . حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 21:1  توسط صدف روزبه  | 

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است / حکیم ارد بزرگ

 

http://www.grozioguru.lt/nfoto/love131308944.jpg

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . حکیم ارد بزرگ


ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را نیرومندتر سازند . حکیم ارد بزرگ


آنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت . حکیم ارد بزرگ

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 20:57  توسط صدف روزبه  | 

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست / ارد بزرگ

 

 در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم . حکیم ارد بزرگ


کسی که اندیشه اش بازیچه اخبار و رویدادهای گوناگون است هیچ گاه به آرمان و هدف زندگی خویش نمی رسد . حکیم ارد بزرگ
برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 21:8  توسط صدف روزبه  | 

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/daodao/photo-s/02/28/bb/c6/caption.jpg

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.(ارد بزرگ)

 


زندگی رنج و درد نیست هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی . حکیم ارد بزرگ


آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند نمی گردد . حکیم ارد بزرگ


بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است . حکیم ارد بزرگ


 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 20:50  توسط صدف روزبه  | 

 
http://homeimg.focus.cn/upload/photo/zw_photos/895/0/4015928.jpg

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.(حکیم ارد بزرگ)


جهان را آغاز و انجامی نیست آنچه هست دگرگونی در گیتی است . زمان و مکان صفر برای آغاز گیتی وجود ندارد همان گونه که شماره ایی برای انتهای آن نیست . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم دگرگونی که در نهان خود پویش و رشد را دنبال می کند بروز آینده ما بسیار فربه تر از امروز ما خواهد بود ، ما در درون گیتی در حال پرتاب شدن هستیم . پرتاب به سوی جایی و مکانی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما با تمام فراخنایی خود می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم پس گیتی بی آغاز و بی پایان است . حکیم ارد بزرگ


تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . حکیم ارد بزرگ
بسامدها : امواجبرچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 20:38  توسط صدف روزبه  | 


http://pic.pimg.tw/kindren/4b3574fc588b7.jpg

 

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.(ارد بزرگ)

 

بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند. حکیم ارد بزرگ


نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید . حکیم ارد بزرگ


گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است . حکیم ارد بزرگبرچسب‌ها: عکس عاشقانه, Photo Love
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر ۱۳۸۶ساعت 20:25  توسط صدف روزبه  |